Phòng hội trường tỉnh ủy Bắc Kạn

Thương hiệu: Công ty cổ phần La Xuyên Vàng

Phòng hội trường tỉnh ủy Bắc Kạn